Методика та засоби стандартизованого оцінювання поточної та кінцевої навчальної діяльності з дисципліни "Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології"

для студентів ІІ курсу спеціальності "Стоматологія"

 

Форми контролю і система оцінювання здійснюється відповідно до вимог програми дисципліни та Інструкції про систему оцінювання навчальної діяльності студентів при кредитно-трансферній системі організації навчального процесу, затвердженої МОЗ України (2014).

Види контролю:  поточний контроль здійснюється у вигляді усного опитування.

Форма підсумкового контролю відповідно до навчального плану: диференційований залік.

Критерії оцінювання

Контрольні заходи включають поточний і підсумковий семестровий контроль .

Поточний контроль здійснюється під час проведення навчальних занять і має на меті перевірку засвоєння студентами навчального матеріалу.

Оцінювання поточної навчальної діяльності. Під час оцінювання засвоєння кожної теми за поточну навчальну діяльність студенту виставляються оцінки за 4-ри бальною (традиційною) шкалою з урахуванням затверджених критеріїв оцінювання для відповідної дисципліни. При цьому враховуються усі види робіт, передбачені навчальною програмою. Студент має отримати оцінку з кожної теми. Форми оцінювання поточної навчальної діяльності стандартизовані і включають контроль теоретичної та практичної підготовки.

Виставлені за традиційною шкалою оцінки  в кінці семестру конвертуються у бали.

Відмінно ("5") – студент правильно відповів на 90-100% тестів, бездоганно засвоїв теоретичний матеріал, демонструє глибокі і всебічні знання відповідної теми або навчальної дисципліни, основні положення наукових першоджерел та рекомендованої літератури, логічно мислить і будує відповідь, вільно використовує набуті теоретичні знання при аналізі практичного матеріалу, висловлює своє ставлення до тих чи інших проблем, демонструє високий рівень засвоєння практичних навичок.

Добре ("4") – студент правильно відповів на 70-89% тестів, добре засвоїв теоретичний матеріал, володіє основними аспектами з першоджерел та рекомендованої літератури, аргументовано викладає його; має практичні навички, висловлює свої міркування з приводу тих чи інших проблем, але припускається певних неточностей і похибок у логіці викладу теоретичного змісту або при аналізі практичного.

Задовільно ("3") – студент правильно відповідає на 50-69% тестів. В основному опанував теоретичними знаннями навчальної теми або дисципліни, орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, але непереконливо відповідає, додаткові питання викликають у студента невпевненість або відсутність стабільних знань; відповідаючи на запитання практичного характеру, виявляє неточності у знаннях, не вміє оцінювати факти та явища, пов'язувати їх із майбутньою діяльністю.

Незадовільно ("2") – студент відповідає менше, ніж на 50% тестів, не опанував навчальний матеріал теми (дисципліни), не має наукових фактів, визначень, майже не орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, відсутні наукове мислення, практичні навички не сформовані.

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну навчальну діяльність при вивченні дисципліни, становить 120 балів.

Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну навчальну діяльність для зарахування дисципліни становить 72 бали.

Розрахунок кількості балів проводиться на підставі отриманих студентом оцінок за традиційною шкалою під час вивчення дисципліни впродовж семестру, шляхом обчислення середнього арифметичного (СА), округленого до двох знаків після коми. Отримана величина конвертується у бали за багатобальною шкалою таким чином: Х= СА×120/5

Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну шкалу

для дисциплін, що завершуються «диференційованим заліком»

4-бальна шкала

120-бальна шкала

 

4-бальна шкала

120-бальна шкала

 

4-бальна шкала

120-бальна шкала

 

4-бальна шкала

120-бальна шкала

5

120

4.45

107

3.91

94

3.37

81

4.95

119

4.4 1

106

3.87

93

3.33

80

4.91

118

4.37

105

3.83

92

3.29

79

4.87

117

4.33

104

3.79

91

3.25

78

4.83

116

4.29

103

3.74

90

3.2

77

4.79

115

4.25

102

3.7

89

3.16

76

4.75

114

4.2

101

3.66

88

3.12

75

4.7

113

4.16

100

3.62

87

3.08

74

4.66

112

4.12

99

3.58

86

3.04

73

4.62

111

4.08

98

3.54

85

3

72

4.58

110

4.04

97

3.49

84

<3

Недостатньо

4.54

109

3.99

96

3.45

83

4.5

108

3.95

95

3.41

82

Самостійна робота студентів у вигляді самопідготовки оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному занятті. Засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну роботу, контролюється при підсумковому контролі

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання результатів навчання на певному освітньо-кваліфікаційному рівні та на окремих його завершених етапах за національною шкалою та шкалою ECTS. Підсумковий контроль включає семестровий контроль та атестацію студента. Семестровий контроль проводиться у формі диференційованого заліку з конкретної навчальної дисципліни в обсязі навчального матеріалу, визначеного робочою програмою навчальної дисципліни і в терміни, встановлені робочим навчальним планом.

Диференційований залік – це форма підсумкового контролю засвоєння студентом теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни за семестр, що проводиться як контрольний захід. Студент вважається допущеним до диференційованого заліку, якщо він відвідав усі передбачені навчальною програмою з дисципліни аудиторні навчальні заняття, виконав усі види робіт, передбачені робочою програмою цієї навчальної дисципліни та при її вивченні впродовж семестру набрав кількість балів, не меншу за мінімальну (72 бали).

Диференційований залік проводиться у письмовій формі на останньому занятті і включає 80 тестових завдань вагою в 1 бал кожне.

Форма проведення екзамену має бути стандартизованою і включати контроль теоретичної та практичної підготовки.

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент при складанні диференційованого заліку становить 80.

Мінімальна кількість балів при складанні диференційованого заліку  - не менше 50.

Визначення кількості балів, яку студент набрав з дисципліни

Оцінка з дисципліни, яка завершується диференційованим заліком, визначається, як сума

балів за поточну навчальну діяльність (не менше 72) та балів за диференційований залік (не менше 50 балів)

Семестровий (диференційований) залік - це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу з пропедевтики в дитячій терапевтичній стоматології  виключно на підставі результатів виконання ним усіх видів навчальних робіт, передбачених робочою навчальною програмою. Семестровий (диференційований) залік виставляється за результатами написання студентом підсумкового контролю у вигляді тестування ( 80 тестових завдань).

Визначення кількості балів, яку студент набрав з дисципліни

Оцінка з дисциплін базується на результатах поточної навчальної діяльності та обчислюється в балах, відповідно до таблиці 1. Оцінка з дисциплін, формою підсумкового контролю яких є диференційований залік, базується на результатах поточної навчальної

діяльності та виражається за двобальною шкалою «зараховано» або «не зараховано». Для зарахування студент має отримати за поточну навчальну діяльність бал не менше 60% від максимальної суми балів з дисципліни (120 балів).

Бали з дисципліни незалежно конвертуються як в шкалу ECTS, так і в 4-бальну шкалу. Бали шкали ECTS у 4-бальну шкалу не конвертуються і навпакиали студентів, які навчаються за однією спеціальністю, з урахуванням кількості балів, набраних з дисципліни ранжуються за шкалою ECTS таким чином:

 

Оцінка ECTS

Статистичний показник

A

Найкращі 10% студентів

B

Наступні 25% студентів

C

Наступні 30% студентів

D

Наступні 25% студентів

E

Останні 10% студентів

 

 

 

Завуч кафедри                                                                                               ас. Мусій-Семенців Х.Г.