Методика та засоби стандартизованого оцінювання поточної та кінцевої навчальної діяльності з дисципліни "Ортодонтія"

для студентів ІІІ курсу спеціальності "Стоматологія"

Оцінка за модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності (у балах) та оцінки підсумкового контролю (у балах), що виставляється при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок відповідно до переліків, визначених програмою дисципліни.

Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні всіх тем модулю (залікового кредиту) -  200, в тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 балів (60%), за результатами підсумкового контролю – 80 балів (40%).

Оцінювання поточної навчальної діяльності.

Здійснюється на кожному практичному занятті відповідно до конкретних цілей кожної теми. При оцінюванні засвоєння кожної теми модуля студенту виставляються оцінки за чотирибальною (традиційною) шкалою. При цьому враховуються усі види робіт, передбачені навчальною програмою. Студент повинен отримати оцінку з кожної теми. Форми оцінювання поточної діяльності мають бути стандартизовані і включати контроль теоретичної та практичної підготовки. Виставлені за традиційною шкалою оцінки конвертуються в бали.

На кожному практичному занятті студент відповідає на тести за темою практичних занять, стандартизовані питання, знання яких необхідно для розуміння поточної теми, питання лекційного курсу і самостійної роботи, які стосуються поточного заняття; демонструє знання і вміння практичних навичок відповідно до теми практичного заняття.

Критерії оцінювання поточної навчальної діяльності студентів:

Відмінно ("5") – студент правильно відповів на 90-100% тестів, бездоганно засвоїв теоретичний матеріал, демонструє глибокі і всебічні знання відповідної теми або навчальної дисципліни, основні положення наукових першоджерел та рекомендованої літератури, логічно мислить і будує відповідь, вільно використовує набуті теоретичні знання при аналізі практичного матеріалу, висловлює своє ставлення до тих чи інших проблем, демонструє високий рівень засвоєння практичних навичок.

Добре ("4") – студент правильно відповів на 70-89% тестів, добре засвоїв теоретичний матеріал, володіє основними аспектами з першоджерел та рекомендованої літератури, аргументовано викладає його; має практичні навички, висловлює свої міркування з приводу тих чи інших проблем, але припускається певних неточностей і похибок у логіці викладу теоретичного змісту або при аналізі практичного.

Задовільно ("3") – студент правильно відповідає на 50-69% тестів. В основному опанував теоретичними знаннями навчальної теми або дисципліни, орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, але непереконливо відповідає, додаткові питання викликають у студента невпевненість або відсутність стабільних знань; відповідаючи на запитання практичного характеру, виявляє неточності у знаннях, не вміє оцінювати факти та явища, пов'язувати їх із майбутньою діяльністю.

Незадовільно ("2") – студент відповідає менше, ніж на 50% тестів, не опанував навчальний матеріал теми (дисципліни), не має наукових фактів, визначень, майже не орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, відсутні наукове мислення, практичні навички не сформовані.

Виставлені за традиційною шкалою оцінки конвертуються в бали.

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну діяльність при вивченні дисципліни, дорівнює 200 балів.

Мінімальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну діяльність для зарахування дисципліни, становить 120 балів.

                Розрахунок кількості балів проводиться на підставі отриманих студентом оцінок за традиційною шкалою під час вивчення дисципліни впродовж семестру шляхом обчислення середнього арифметичного (СА), округленого до двох знаків після коми. Отримана величина конвертується у бали за багатобальною шкалою таким чином:

СА×200

Х= ---------------------

      5

 

Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну шкалу

для дисциплін, що завершуються заліком (диференційованим заліком)

 

4-бальна шкала

200-бальна шкала

 

4-бальна шкала

200-бальна шкала

 

4-бальна шкала

200-бальна шкала

 

4-бальна шкала

200-бальна шкала

5

200

4.45

178

3.92

157

3.37

135

4.97

199

4.42

177

3.89

156

3.35

134

4.95

198

4.4

176

3.87

155

3.32

133

4.92

197

4.37

175

3.84

154

3.3

132

4.9

196

4.35

174

3.82

153

3.27

131

4.87

195

4.32

173

3.79

152

3.25

130

4.85

194

4.3

172

3.77

151

3.22

129

4.82

193

4.27

171

3.74

150

3.2

128

4.8

192

4.24

170

3.72

149

3.17

127

4.77

191

4.22

169

3.7

148

3.15

126

4.75

190

4.19

168

3.67

147

3.12

125

4.72

189

4.17

167

3.65

146

3.1

124

4.7

188

4.14

166

3.62

145

3.07

123

4.67

187

4.12

165

3.57

143

3.02

121

4.65

186

4.09

164

3.55

142

3

120

4.62

185

4.07

163

3.52

141

<3

недостатньо

4.6

184

4.04

162

3.5

140

4.57

183

4.02

161

3.47

139

4.52

181

3.99

160

3.45

138

4.5

180

3.97

159

3.42

137

4.47

179

3.94

158

3.4

136

 

Оцінювання самостійної роботи студента.

Оцінювання самостійної роботи студентів, що передбачена в тематиці самостійної роботи, здійснюється шляхом поточного контролю під час практичних занять впродовж циклу, а її засвоєння контролюється при підсумковому контролі.

Підсумковий контроль(залік)

Проводиться з метою оцінювання результатів навчання на певному освітньо-кваліфікаційному рівні та на окремих його завершених етапах за національною шкалою та шкалою ECTS. Підсумковий контроль включає семестровий контроль та атестацію студента та визначається робочою програмою в терміни, встановлені робочим навчальним планом, індивідуальним навчальним планом студента.

Підсумковий контроль з дисципліни "Дитяча терапевтична стоматологія" на 5-му році навчання здійснюється у формі семестрового заліку в кінці ІХ та Х семестру, який базується на результатах поточної навчальної діяльності та виражається за двобальною системою "зараховано" або "не зараховано". Для зарахування студент має отримати за поточну навчальну діяльність не менше 60% від максимальної суми балів з дисципліни (120 балів).

Бали з дисципліни конвертуються незалежно як в шкалу ECTS, так і в 4-бальну шкалу. Бали шкали ECTS у 4-бальну шкалу не конвертуються і навпаки.

Бали з дисципліни для студентів, які успішно виконали програми, конвертуються у традиційну 4-бальну шкалу за абсолютними критеріями, які наведено у таблиці:

Бали з дисципліни

Оцінка за 4-ри бальною шкалою

Від 170 до 200 балів 

5

Від 140 до 169 балів 

4

Від 139 балів до мінімальної кількості балів, яку повинен набрати студент

3

Нижче мінімальної кількості балів, яку повинен набрати студент

2

Оцінка ECTS у традиційну шкалу не конвертується, оскільки шкала ECTS та чотирибальна шкала незалежні.

Об’єктивність оцінювання навчальної діяльності студентів перевіряється статистичними методами (коефіцієнт кореляції між оцінкою ECTS та оцінкою за національною шкалою).

 

 

Завуч кафедри                                                                                                                      ас. Мусій-Семенців Х.Г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика та засоби стандартизованого оцінювання поточної та кінцевої навчальної діяльності з дисциплін "Профілактика стоматологічних захворювань" для студентів ІІІ курсу спеціальності "Стоматологія"

Методика оцінювання поточної навчальної діяльності

Контрольні заходи знань студентів з профілактики стоматологічних захворювань включають поточний і підсумковий семестровий контроль у формі іспиту.

Поточний контроль знань студентів здійснюється під час проведення навчальних занять і має на меті перевірку засвоєння студентами навчального матеріалу. Форма проведення поточного контролю під час навчальних занять визначається робочою навчальною програмою дисципліни. Формою контролю знань студентів з профілактики стоматологічних захворювань є усна відповідь на теоретичні та тестові запитання.

Критерії оцінювання поточної навчальної діяльності студентів:

Відмінно ("5") – студент правильно відповів на 90-100% тестів, бездоганно засвоїв теоретичний матеріал, демонструє глибокі і всебічні знання відповідної теми або навчальної дисципліни, основні положення наукових першоджерел та рекомендованої літератури, логічно мислить і будує відповідь, вільно використовує набуті теоретичні знання при аналізі практичного матеріалу, висловлює своє ставлення до тих чи інших проблем, демонструє високий рівень засвоєння практичних навичок.

Добре ("4") – студент правильно відповів на 70-89% тестів, добре засвоїв теоретичний матеріал, володіє основними аспектами з першоджерел та рекомендованої літератури, аргументовано викладає його; має практичні навички, висловлює свої міркування з приводу тих чи інших проблем, але припускається певних неточностей і похибок у логіці викладу теоретичного змісту або при аналізі практичного.

Задовільно ("3") – студент правильно відповідає на 50-69% тестів. В основному опанував теоретичними знаннями навчальної теми або дисципліни, орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, але непереконливо відповідає, додаткові питання викликають у студента невпевненість або відсутність стабільних знань; відповідаючи на запитання практичного характеру, виявляє неточності у знаннях, не вміє оцінювати факти та явища, пов'язувати їх із майбутньою діяльністю.

Незадовільно ("2") – студент відповідає менше, ніж на 50% тестів, не опанував навчальний матеріал теми (дисципліни), не має наукових фактів, визначень, майже не орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, відсутні наукове мислення, практичні навички не сформовані.

Виставлені за традиційною шкалою оцінки конвертуються в бали.

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну навчальну діяльність за семестр для допуску до екзамену становить 120 балів.

Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну навчальну діяльність за семестр для допуску до екзамену становить 72 бали.

Розрахунок кількості балів проводиться на підставі отриманих студентом оцінок за традиційною шкалою під час вивчення дисципліни, шляхом обчислення середнього арифметичного (СА), округленого до двох знаків після коми. Отримана величина конвертується у бали за багатобальною шкалою таким чином:              Х=  СА×120 / 5

Для зручності наведено таблицю перерахунку за 200-бальною шкалою:

Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну шкалу для дисциплін, що завершуються екзаменом

4-

200-

 

4-

200-

 

4-

200-

 

4-

200-

 

бальна

бальна

 

Бальна

Бальна

 

бальна

бальна

 

бальна

бальна

 

Шкала

шкала

 

Шкала

Шкала

 

Шкала

шкала

 

шкала

шкала

 

5

120

 

4.45

107

 

3.91

94

 

3.37

81

 

4.95

119

 

4.41

106

 

3.87

93

 

3.33

80

 

4.91

118

 

4.37

105

 

3.83

92

 

3.29

79

 

4.87

117

 

4.33

104

 

3.79

91

 

3.25

78

 

4.83

116

 

4.29

103

 

3.74

90

 

3.2

77

 

4.79

115

 

4.25

102

 

3.7

89

 

3.16

76

 

4.75

114

 

4.2

101

 

3.66

88

 

3.12

75

 

4.7

113

 

4.16

100

 

3.62

87

 

3.08

74

 

4.66

112

 

4.12

99

 

3.58

86

 

3.04

73

 

4.62

111

 

4.08

98

 

3.54

85

 

3

72

 

4.58

110

 

4.04

97

 

3.49

84

 

Менше

Недос-

 

4.54

109

 

3.99

96

 

3.45

83

 

татньо

 

 

 

 

3

 

4.5

108

 

3.95

95

 

3.41

82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостійна робота студентів оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному занятті.

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання результатів навчання на певному освітньо-кваліфікаційному рівні та на окремих його завершених етапах за національною шкалою та шкалою ECTS. Підсумковий контроль включає семестровий контроль та атестацію студента.

Семестровий контроль проводиться у формі семестрового екзамену  з конкретної навчальної дисципліни в обсязі навчального матеріалу, визначеного робочою програмою навчальної дисципліни і в терміни, встановлені робочим навчальним планом, індивідуальним навчальним планом студента.     

Семестровий екзамен це форма підсумкового контролю засвоєння студентом теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни за семестр, що проводиться як контрольний захід. Студент вважається допущеним до семестрового екзамену з навчальної дисципліни, якщо він відвідав усі передбачені навчальною програмою з дисципліни аудиторні навчальні заняття, виконав усі види робіт, передбачені робочою програмою цієї навчальної дисципліни та при її вивченні впродовж семестру набрав кількість балів, не меншу за мінімальну (72 бали).

Семестровий екзамен проводиться у письмовій формі у період екзаменаційної сесії, відповідно до розкладу. Форма проведення екзамену має бути стандартизованою і включати контроль теоретичної та практичної підготовки. Семестровий екзамен з профілактики стоматологічних захворювань триває 1год. З0хв. та включає 20 тестових та 3 теоретичні запитання.  

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент при складанні екзамену становить 80.

Мінімальна кількість балів при складанні екзамену - 50.

`Екзаменаційні бали розподіляються наступним чином:

-                      правильна відповідь на кожне тестове завдання оцінюється в 1 бал (максимально за тестові завдання студент може отримати 20 балів);

-                      оцінка «5» за традиційною шкалою за кожне теоретичне запитання  відповідає 20 балам, які отримує студент за чітку, логічну та повну відповідь на теоретичне запитання;

-                       оцінка «4» за традиційною шкалою за кожне теоретичне запитання  відповідає 17 балам; які отримує студент за чітку, логічну, однак неповну відповідь на теоретичне запитання;

-                      оцінка «3» за традиційною шкалою за кожне теоретичне запитання  відповідає 13 балам, які отримує студент за неповну, не чітку, з деякими помилками відповідь на теоретичне запитання.

-                      Оцінка «2» за традиційною шкалою за кожне теоретичне запитання  відповідає 0 балам, які отримує студент за помилкову відповідь на теоретичне запитання.

 

Оцінку «5» за екзамен отримує студент, що сумарно набрав 71-80 балів; «4» - 65-70 балів; «3» - 50-64 бали. 

 

 

Завуч кафедри,                                                                                                                                ас. Мусій-Семенців Х.Г.