Методика та засоби стандартизованого оцінювання поточної та кінцевої навчальної діяльності з дисципліни "Ортодонтія" для студентів ІV курсу спеціальності "Стоматологія"

 

Форми контролю і система оцінювання здійснюється відповідно до вимог програми дисципліни та інструкції про систему оцінювання навчальної діяльності студентів при кредитно – трансферній системі організації навчального процесу, затвердженої МОЗ України (2014).

Види контролю: поточний контроль здійснюється у вигляді усного опитування та написання тестових завдань.

Форма підсумкового контролю відповідно до навчального плану: Диференційований залік (написання 80 тестових завдань)

Критерії оцінювання: Контрольні заходи включають поточний і підсумковий семестровий контроль.

Поточний контроль здійснюється під час проведення навчальних занять і має на меті перевірку засвоєння студентами навчального матеріалу.

Оцінювання поточної навчальної діяльності. Під час оцінювання засвоєння кожної теми за поточну навчальну діяльність студенту виставляються оцінки за 4-ри бальною системою (традиційною) шкалою з урахуванням затверджених критеріїв оцінювання для відповідної дисципліни. При цьому враховуються усі види робіт, передбачені навчальною програмою. Студент має отримати оцінку з кожної теми. Форми оцінювання поточної навчальної діяльності стандартизовані і включають контроль теоретичної та практичної підготовки.

Виставлені за традиційною шкалою оцінки в кінці семестру конвертуються в бали.

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну навчальну діяльність при вивченні дисципліни становить  120 балів.

Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну навчальну діяльність для зарахування дисципліни становить 72 бали.

Критерії оцінювання поточної навчальної діяльності студентів:

Відмінно ("5") – студент правильно відповів на 90-100% тестів, бездоганно засвоїв теоретичний матеріал, демонструє глибокі і всебічні знання відповідної теми або навчальної дисципліни, основні положення наукових першоджерел та рекомендованої літератури, логічно мислить і будує відповідь, вільно використовує набуті теоретичні знання при аналізі практичного матеріалу, висловлює своє ставлення до тих чи інших проблем, демонструє високий рівень засвоєння практичних навичок.

Добре ("4") – студент правильно відповів на 70-89% тестів, добре засвоїв теоретичний матеріал, володіє основними аспектами з першоджерел та рекомендованої літератури, аргументовано викладає його; має практичні навички, висловлює свої міркування з приводу тих чи інших проблем, але припускається певних неточностей і похибок у логіці викладу теоретичного змісту або при аналізі практичного.

Задовільно ("3") – студент правильно відповідає на 50-69% тестів. В основному опанував теоретичними знаннями навчальної теми або дисципліни, орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, але непереконливо відповідає, додаткові питання викликають у студента невпевненість або відсутність стабільних знань; відповідаючи на запитання практичного характеру, виявляє неточності у знаннях, не вміє оцінювати факти та явища, пов'язувати їх із майбутньою діяльністю.

Незадовільно ("2") – студент відповідає менше, ніж на 50% тестів, не опанував навчальний матеріал теми (дисципліни), не має наукових фактів, визначень, майже не орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, відсутні наукове мислення, практичні навички не сформовані.

                Розрахунок кількості балів проводиться на підставі отриманих студентом оцінок за традиційною шкалою під час вивчення дисципліни впродовж семестру шляхом обчислення середнього арифметичного (СА), округленого до двох знаків після коми. Отримана величина конвертується у бали за багатобальною шкалою таким чином:

СА×120

Х= ---------------------

      5

Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну шкалу

для дисциплін, що завершуються «диференційованим заліком»

4-бальна шкала

120-бальна шкала

 

4-бальна шкала

120-бальна шкала

 

4-бальна шкала

120-бальна шкала

 

4-бальна шкала

120-бальна шкала

5

120

4.45

107

3.91

94

3.37

81

4.95

119

4.4 1

106

3.87

93

3.33

80

4.91

118

4.37

105

3.83

92

3.29

79

4.87

117

4.33

104

3.79

91

3.25

78

4.83

116

4.29

103

3.74

90

3.2

77

4.79

115

4.25

102

3.7

89

3.16

76

4.75

114

4.2

101

3.66

88

3.12

75

4.7

113

4.16

100

3.62

87

3.08

74

4.66

112

4.12

99

3.58

86

3.04

73

4.62

111

4.08

98

3.54

85

3

72

4.58

110

4.04

97

3.49

84

<3

Недостатньо

4.54

109

3.99

96

3.45

83

4.5

108

3.95

95

3.41

82

 

Оцінка за модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності (у балах) та оцінки підсумкового контролю (у балах), що виставляється при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок відповідно до переліків, визначених програмою дисципліни.

Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні всіх тем модулю (залікового кредиту) -  200, в тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 балів (60%), за результатами підсумкового контролю – 80 балів (40%).

Оцінювання самостійної роботи студента.

Оцінювання самостійної роботи студентів, що передбачена в тематиці самостійної роботи, здійснюється шляхом поточного контролю під час практичних занять впродовж циклу, а її засвоєння контролюється при підсумковому контролі.

Підсумковий контроль (залік)

Проводиться з метою оцінювання результатів навчання на певному освітньо-кваліфікаційному рівні та на окремих його завершених етапах за національною шкалою та шкалою ECTS. Підсумковий контроль включає семестровий контроль та атестацію студента та визначається робочою програмою в терміни, встановлені робочим навчальним планом, індивідуальним навчальним планом студента.

Підсумковий контроль з дисципліни "Ортодонтія" на 4-му році навчання здійснюється у формі семестрового заліку в кінці VII семестру, який базується на результатах поточної навчальної діяльності та виражається за двобальною системою "зараховано" або "не зараховано". Для зарахування студент має отримати за поточну навчальну діяльність не менше 60% від максимальної суми балів з дисципліни (120 балів).

Бали з дисципліни конвертуються незалежно як в шкалу ECTS, так і в 4-бальну шкалу. Бали шкали ECTS у 4-бальну шкалу не конвертуються і навпаки.

Бали з дисципліни для студентів, які успішно виконали програми, конвертуються у традиційну 4-бальну шкалу за абсолютними критеріями, які наведено у таблиці:

 

Бали з дисципліни

Оцінка за 4-ри бальною шкалою

Від 170 до 200 балів 

5

Від 140 до 169 балів 

4

Від 139 балів до мінімальної кількості балів, яку повинен набрати студент

3

Нижче мінімальної кількості балів, яку повинен набрати студент

2

 

Оцінка ECTS у традиційну шкалу не конвертується, оскільки шкала ECTS та чотирибальна шкала незалежні.

Об’єктивність оцінювання навчальної діяльності студентів перевіряється статистичними методами (коефіцієнт кореляції між оцінкою ECTS та оцінкою за національною шкалою).

 

 

Завуч кафедри,                                                                                                                ас. Мусій-Семенців Х.Г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика та засоби стандартизованого оцінювання

поточної та кінцевої навчальної діяльності з дисципліни "Дитяча терапевтична стоматологія"

для студентів ІV курсу спеціальності "Стоматологія"

                Поточний контроль здійснюється під час проведення навчальних занять і має на меті перевірку засвоєння студентами навчального матеріалу. Кожний студент має розв’язати 10 тестових завдань і відповісти усно на питання викладача, окрім цього кожний студент має засвоїти практичні навички відповідно до теми практичного заняття.

                Оцінювання поточної навчальної діяльності. Під час оцінювання засвоєння кожної теми за поточну навчальну діяльність студенту виставляються оцінки за 4-ри бальною (традиційною) шкалою з урахуванням затверджених критеріїв оцінювання для відповідної дисципліни. При цьому враховуються усі види робіт, передбачені навчальною програмою. Студент має отримати оцінку з кожної теми. Форми оцінювання поточної навчальної діяльності мають бути стандартизованими і включати контроль теоретичної та практичної підготовки.

Відмінно ("5") – студент правильно відповів на 90-100% тестів, бездоганно засвоїв теоретичний матеріал, демонструє глибокі і всебічні знання відповідної теми або навчальної дисципліни, основні положення наукових першоджерел та рекомендованої літератури, логічно мислить і будує відповідь, вільно використовує набуті теоретичні знання при аналізі практичного матеріалу, висловлює своє ставлення до тих чи інших проблем, демонструє високий рівень засвоєння практичних навичок.

Добре ("4") – студент правильно відповів на 70-89% тестів, добре засвоїв теоретичний матеріал, володіє основними аспектами з першоджерел та рекомендованої літератури, аргументовано викладає його; має практичні навички, висловлює свої міркування з приводу тих чи інших проблем, але припускається певних неточностей і похибок у логіці викладу теоретичного змісту або при аналізі практичного.

Задовільно ("3") – студент правильно відповідає на 50-69% тестів. В основному опанував теоретичними знаннями навчальної теми або дисципліни, орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, але непереконливо відповідає, додаткові питання викликають у студента невпевненість або відсутність стабільних знань; відповідаючи на запитання практичного характеру, виявляє неточності у знаннях, не вміє оцінювати факти та явища, пов'язувати їх із майбутньою діяльністю.

Незадовільно ("2") – студент відповідає менше, ніж на 50% тестів, не опанував навчальний матеріал теми (дисципліни), не має наукових фактів, визначень, майже не орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, відсутні наукове мислення, практичні навички не сформовані.

Виставлені за традиційною шкалою оцінки конвертуються у бали.

                Для дисциплін формою підсумкового контролю яких є екзамен:

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну навчальну діяльність за семестр для допуску до екзамену становить 120 балів.

Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну навчальну діяльність за семестр для допуску до екзамену становить 72 бали.

Розрахунок кількості балів проводиться на підставі отриманих студентом оцінок за традиційною шкалою під час вивчення дисципліни, шляхом обчислення середнього арифметичного (СА), округленого до двох знаків після коми. Отримана величина конвертується у бали за багатобальною шкалою таким чином:

𝑥 = СА × 120

5

Для зручності наведено таблицю перерахунку за 200-бальною шкалою:

Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну шкалу для дисциплін, що завершуються екзаменом

 

4- бальна шкала

200- бальна

шкала

 

4- бальна шкала

200- бальна

шкала

 

4- бальна шкала

200- бальна

шкала

 

4- бальна шкала

200- бальна

Шкала

5

120

4,45

107

3,91

94

3,37

81

4,65

119

4,41

106

3,87

93

3,33

80

4,91

118

4,37

105

3,83

92

3,29

79

4,87

117

4,33

104

3,79

91

3,25

78

4,83

116

4,29

103

3,74

90

3,2

77

4,79

115

4,25

102

3,7

89

3,16

76

4,75

114

4,2

101

3,66

88

3,12

75

4,7

113

4,16

100

3,62

87

3,08

74

4,66

112

4,12

99

3,58

86

3,04

73

4,62

111

4,08

98

3,54

85

3

72

4,58

110

4,04

97

3,49

84

Менше

3

Недос-татньо

4,54

109

3,99

96

3,45

83

4,5

108

3,95

95

3,41

82

 

Самостійна робота студентів оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному занятті. Засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну роботу контролюється при підсумковому контролі.

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання результатів навчання на певному освітньо-кваліфікаційному рівні та на окремих його завершених етапах за національною шкалою та шкалою ECTS. Підсумковий контроль включає семестровий контроль та атестацію студента.

Семестровий контроль проводиться у формах семестрового екзамену або заліку (диференційованого заліку) з конкретної навчальної дисципліни в обсязі навчального матеріалу, визначеного робочою програмою навчальної дисципліни і в терміни, встановлені робочим навчальним планом, індивідуальним навчальним планом студента.

Після закінчення дисципліни дитяча терапевтична стоматологія (після VIII семестру), формою підсумкового контролю є екзамен.

Семестровий екзамен – це форма підсумкового контролю засвоєння студентом теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни за семестр, що проводиться як контрольний захід. Студент вважається допущеним до семестрового екзамену з навчальної дисципліни, якщо він відвідав усі передбачені навчальною програмою з дисципліни аудиторні навчальні заняття, виконав усі види робіт, передбачені робочою програмою цієї навчальної дисципліни та при її вивченні впродовж семестру набрав кількість балів, не меншу за мінімальну (72 бали). Семестровий екзамен проводиться у письмовій формі у період екзаменаційної сесії, відповідно до розкладу. Форма проведення екзамену наступна:

1. Теоретична частина екзамену приймається у вигляді:

- письмового вирішення 60-ти стандартизованих тестових завдань формату А, що охоплюють всі розділи дисципліни ”Дитяча терапевтична стоматологія”, які входять до Модулю. Кожне тестове завдання має тільки одну правильну відповідь. Термін письмової роботи – 60 хвилин;

- письмової відповіді на 3 питання з “Переліку питань” до екзамену з дисципліни ”Дитяча терапевтична стоматологія”. Термін письмової роботи – 30 хвилин.

2. Практична частина екзамену полягає у письмовому розв’язанні студентом  одного ситуаційного завдання з “Переліку практичних навичок” до екзамену з дисципліни ”Дитяча терапевтична стоматологія”. Термін проведення практичної частини екзамену становить 30 хвилин.

3. Підведення підсумків та оголошення результатів – 10 хвилин.

4. Оформлення документації – 20 хвилин.

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент при складанні екзамену становить 80.

Мінімальна кількість балів при складанні екзамену - не менше 50.

Визначення кількості балів, яку студент набрав з дисципліни

Оцінка з дисципліни, яка завершується екзаменом визначається, як сума балів за поточну навчальну діяльність (не менше 72) та балів за екзамен (не менше 50).

Оцінка з дисциплін, формою підсумкового контролю яких є залік (диференційований залік) базується на результатах поточної навчальної діяльності та виражається за двобальною шкалою «зараховано» або «не зараховано». Для зарахування студент має отримати за поточну навчальну діяльність бал не менше 60% від максимальної суми балів з дисципліни (120 балів).

Бали з дисципліни незалежно конвертуються як в шкалу ECTS, так і в 4-бальну шкалу. Бали шкали ECTS у 4-бальну шкалу не конвертуються і навпаки.

Бали студентів, які навчаються за однією спеціальністю, з урахуванням

кількості балів, набраних з дисципліни ранжуються за шкалою ECTS таким чином:

 

Оцінка ECTS

Статистичний показник

A

Найкращі 10 % студентів

B

Наступні 25 % студентів

C

Наступні 30 % студентів

D

Наступні 25 % студентів

E

Останні 10 % студентів

 

Бали з дисципліни для студентів, які успішно виконали програму конвертуються у традиційну 4-ри бальну шкалу за абсолютними критеріями, які наведено нижче у таблиці:

 

Бали з дисципліни

Оцінка за 4-ри бальною шкалою

Від 170 до 200 балів

5

Від 140 до 169 балів

4

Від 139 балів до мінімальної

кількості балів, яку повинен

набрати студент

3

Нижче мінімальної кількості балів,

яку повинен набрати студент

2

 

Оцінка ECTS у традиційну шкалу не конвертується, оскільки шкала ECTS

та чотирибальна шкала незалежні.

Об’єктивність оцінювання навчальної діяльності студентів перевіряється

статистичними методами (коефіцієнт кореляції між оцінкою ECTS та оцінкою за національною шкалою).

 

 

Завуч кафедри,                                                                                                                                ас. Мусій-Семенців Х.Г.

 

Методика та засоби стандартизованого оцінювання поточної та кінцевої навчальної діяльності з дисципліни "Дитяча хірургічна стоматологія"

для студентів ІV курсу спеціальності "Стоматологія"

Форми контролю і система оцінювання здійснюється відповідно до вимог програми дисципліни та інструкції про систему оцінювання навчальної діяльності студентів при кредитно – трансферній системі організації навчального процесу, затвердженої МОЗ України (2014).

Види контролю поточний контроль здійснюється у вигляді усного опитування та написання тестових завдань.

Форма підсумкового контролю відповідно до навчального плану: Диференційований залік (написання 80 тестових завдань).

Критерії оцінювання: Контрольні заходи включають поточний і підсумковий семестровий контроль.

Поточний контроль здійснюється під час проведення навчальних занять і має на меті перевірку засвоєння студентами навчального матеріалу.

Оцінювання поточної навчальної діяльності. Під час оцінювання засвоєння кожної теми за поточну навчальну діяльність студенту виставляються оцінки за 4-ри бальною системою (традиційною) шкалою з урахуванням затверджених критеріїв оцінювання для відповідної дисципліни. При цьому враховуються усі види робіт, передбачені навчальною програмою. Студент має отримати оцінку з кожної теми. Форми оцінювання поточної навчальної діяльності стандартизовані і включають контроль теоретичної та практичної підготовки.

Виставлені за традиційною шкалою оцінки в кінці семестру конвертуються в бали.

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну навчальну діяльність при вивченні дисципліни становить  120 балів.

Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну навчальну діяльність для зарахування дисципліни становить 72 бали.

Критерії оцінювання поточної навчальної діяльності студентів:

Відмінно ("5") – студент правильно відповів на 90-100% тестів, бездоганно засвоїв теоретичний матеріал, демонструє глибокі і всебічні знання відповідної теми або навчальної дисципліни, основні положення наукових першоджерел та рекомендованої літератури, логічно мислить і будує відповідь, вільно використовує набуті теоретичні знання при аналізі практичного матеріалу, висловлює своє ставлення до тих чи інших проблем, демонструє високий рівень засвоєння практичних навичок.

Добре ("4") – студент правильно відповів на 70-89% тестів, добре засвоїв теоретичний матеріал, володіє основними аспектами з першоджерел та рекомендованої літератури, аргументовано викладає його; має практичні навички, висловлює свої міркування з приводу тих чи інших проблем, але припускається певних неточностей і похибок у логіці викладу теоретичного змісту або при аналізі практичного.

Задовільно ("3") – студент правильно відповідає на 50-69% тестів. В основному опанував теоретичними знаннями навчальної теми або дисципліни, орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, але непереконливо відповідає, додаткові питання викликають у студента невпевненість або відсутність стабільних знань; відповідаючи на запитання практичного характеру, виявляє неточності у знаннях, не вміє оцінювати факти та явища, пов'язувати їх із майбутньою діяльністю.

Незадовільно ("2") – студент відповідає менше, ніж на 50% тестів, не опанував навчальний матеріал теми (дисципліни), не має наукових фактів, визначень, майже не орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, відсутні наукове мислення, практичні навички не сформовані.

                Розрахунок кількості балів проводиться на підставі отриманих студентом оцінок за традиційною шкалою під час вивчення дисципліни впродовж семестру шляхом обчислення середнього арифметичного (СА), округленого до двох знаків після коми. Отримана величина конвертується у бали за багатобальною шкалою таким чином:

СА×120

Х= ---------------------

      5

Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну шкалу

для дисциплін, що завершуються «диференційованим заліком»

4-бальна шкала

120-бальна шкала

 

4-бальна шкала

120-бальна шкала

 

4-бальна шкала

120-бальна шкала

 

4-бальна шкала

120-бальна шкала

5

120

4.45

107

3.91

94

3.37

81

4.95

119

4.4 1

106

3.87

93

3.33

80

4.91

118

4.37

105

3.83

92

3.29

79

4.87

117

4.33

104

3.79

91

3.25

78

4.83

116

4.29

103

3.74

90

3.2

77

4.79

115

4.25

102

3.7

89

3.16

76

4.75

114

4.2

101

3.66

88

3.12

75

4.7

113

4.16

100

3.62

87

3.08

74

4.66

112

4.12

99

3.58

86

3.04

73

4.62

111

4.08

98

3.54

85

3

72

4.58

110

4.04

97

3.49

84

<3

Недостатньо

4.54

109

3.99

96

3.45

83

4.5

108

3.95

95

3.41

82

 

Оцінювання самостійної роботи студента.

Оцінювання самостійної роботи студентів, що передбачена в тематиці самостійної роботи, здійснюється шляхом поточного контролю під час практичних занять впродовж практичних занять, а її засвоєння контролюється при підсумковому контролі.

Підсумковий контроль (диференційний залік)

Проводиться з метою оцінювання результатів навчання на певному освітньо-кваліфікаційному рівні та на окремих його завершених етапах за національною шкалою та шкалою ECTS. Підсумковий контроль включає семестровий контроль та атестацію студента.

Семестровий контроль проводиться у формах семестрового заліку (диференційованого заліку) з конкретної навчальної дисципліни в обсязі навчального матеріалу визначеного робочою програмою навчальної дисципліни і в терміни, встановлені робочим навчальним планом, індивідуальним навчальним планом студента.

Семестровий залік (диференційний залік) – це форма підсумкового контролю засвоєння студентом теоретичного та практичного матеріалу з дитячої хірургічної стоматології за семестр, що проводиться як контрольний захід. Студент вважається допущеним до семестрового диференційного заліку з навчальної дисципліни, якщо він відвідав усі передбачені навчальною програмою з дисципліни аудиторні навчальні заняття, виконав усі види робіт, передбачені робочою програмою цієї навчальної дисципліни та при її вивченні впродовж семестру набрав кількість балів, не меншу за мінімальну (72).

Семестровий диференційний залік проводиться у формі написання 80 тестових завдань на останньому підсумковому занятті.

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент при складанні диференційного заліку становить 80.

Мінімальна кількість балів при складанні диференційного заліку – не менше 50.

Визначення кількості балів, яку студент набрав з дисципліни.

Оцінка з дисципліни, яка завершується, диференційним заліком визначається, як сума балів за поточну навчальну діяльність (не менше 72) та балів за підсумковий модульний контроль (не менше 50).

Бали з дисципліни незалежно конвертуються як в шкалу ECTS, так і в 4-бальну шкалу. Бали шкали ECTS у 4-бальну шкалу не конвертуються і навпаки.

Бали студентів, які навчаються за однією спеціальністю, з урахування кількості балів, набраних з дисципліни ранжуються за шкалою ECTS таким чином:

 

Оцінка ECTS

Статистичний показник

A

Найкращі 10% студентів

B

Наступні 25% студентів

C

Наступні 30% студентів

D

Наступні 25% студентів

E

Останні 10% студентів

 

Бали з дисципліни для студентів, які успішно виконали програму конвертуються у традиційну 4-бальну шкалу за абсолютними критеріями, які наведено нижче у таблиці:

Бали з дисципліни

Оцінка за 4-бальною шкалою

Від 170 до 200 балів

5

Від 140 до 169 балів

4

Від 139 до мінімальної кількості

3

Нижче мінімальної кількості балів, які повинен набрати студент

2

Оцінка ECTS у традиційну шкалу не конвертується, оскільки шкала ECTS та чотирибальна шкала незалежні.

Об`єктивність оцінювання навчальної діяльності студентів перевіряється статистичними методами (коефіцієнт кореляції між оцінкою ECTS та оцінкою за національною шкалою). 

 

 

 

Завуч кафедри                                                                                                                                                 ас. Мусій-Семенців Х.Г.