Методика та засоби стандартизованого оцінювання поточної та кінцевої навчальної діяльності з дисципліни "Дитяча терапевтична стоматологія"

для студентів V курсу спеціальності "Стоматологія"

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно з конкретними цілями кожної теми. Оцінка за модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності (у балах) та оцінки підсумкового контролю (у балах), що виставляється при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок відповідно до переліків, визначених програмою дисципліни. Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні всіх тем модулю (залікового кредиту) -  200, в тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 балів (60%), за результатами підсумкового контролю – 80 балів (40%).

Оцінювання поточної навчальної діяльності. Здійснюється на кожному практичному занятті відповідно до конкретних цілей кожної теми. При оцінюванні засвоєння кожної теми модуля студенту виставляються оцінки за чотирибальною (традиційною) шкалою. При цьому враховуються усі види робіт, передбачені навчальною програмою. Студент повинен отримати оцінку з кожної теми. Форми оцінювання поточної діяльності мають бути стандартизовані і включати контроль теоретичної та практичної підготовки. Виставлені за традиційною шкалою оцінки конвертуються в бали. На кожному практичному занятті студент відповідає на тести за темою практичних занять, стандартизовані питання, знання яких необхідно для розуміння поточної теми, питання лекційного курсу і самостійної роботи, які стосуються поточного заняття; демонструє знання і вміння практичних навичок відповідно до теми практичного заняття.

Критерії оцінювання поточної навчальної діяльності студентів:

Відмінно ("5") – студент правильно відповів на 90-100% тестів, бездоганно засвоїв теоретичний матеріал, демонструє глибокі і всебічні знання відповідної теми або навчальної дисципліни, основні положення наукових першоджерел та рекомендованої літератури, логічно мислить і будує відповідь, вільно використовує набуті теоретичні знання при аналізі практичного матеріалу, висловлює своє ставлення до тих чи інших проблем, демонструє високий рівень засвоєння практичних навичок.

Добре ("4") – студент правильно відповів на 70-89% тестів, добре засвоїв теоретичний матеріал, володіє основними аспектами з першоджерел та рекомендованої літератури, аргументовано викладає його; має практичні навички, висловлює свої міркування з приводу тих чи інших проблем, але припускається певних неточностей і похибок у логіці викладу теоретичного змісту або при аналізі практичного.

Задовільно ("3") – студент правильно відповідає на 50-69% тестів. В основному опанував теоретичними знаннями навчальної теми або дисципліни, орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, але непереконливо відповідає, додаткові питання викликають у студента невпевненість або відсутність стабільних знань; відповідаючи на запитання практичного характеру, виявляє неточності у знаннях, не вміє оцінювати факти та явища, пов'язувати їх із майбутньою діяльністю.

Незадовільно ("2") – студент відповідає менше, ніж на 50% тестів, не опанував навчальний матеріал теми (дисципліни), не має наукових фактів, визначень, майже не орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, відсутні наукове мислення, практичні навички не сформовані. Виставлені за традиційною шкалою оцінки конвертуються в бали.

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну діяльність при вивченні дисципліни, дорівнює 200 балів. Мінімальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну діяльність для зарахування дисципліни, становить 120 балів.

                Розрахунок кількості балів проводиться на підставі отриманих студентом оцінок за традиційною шкалою під час вивчення дисципліни впродовж семестру шляхом обчислення середнього арифметичного (СА), округленого до двох знаків після коми. Отримана величина конвертується у бали за багатобальною шкалою таким чином: X=СА×200/5

Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну шкалу

для дисциплін, що завершуються заліком (диференційованим заліком)

4-бальна шкала

200-бальна шкала

 

4-бальна шкала

200-бальна шкала

 

4-бальна шкала

200-бальна шкала

 

4-бальна шкала

200-бальна шкала

5

200

4.45

178

3.92

157

3.37

135

4.97

199

4.42

177

3.89

156

3.35

134

4.95

198

4.4

176

3.87

155

3.32

133

4.92

197

4.37

175

3.84

154

3.3

132

4.9

196

4.35

174

3.82

153

3.27

131

4.87

195

4.32

173

3.79

152

3.25

130

4.85

194

4.3

172

3.77

151

3.22

129

4.82

193

4.27

171

3.74

150

3.2

128

4.8

192

4.24

170

3.72

149

3.17

127

4.77

191

4.22

169

3.7

148

3.15

126

4.75

190

4.19

168

3.67

147

3.12

125

4.72

189

4.17

167

3.65

146

3.1

124

4.7

188

4.14

166

3.62

145

3.07

123

4.67

187

4.12

165

3.57

143

3.02

121

4.65

186

4.09

164

3.55

142

3

120

4.62

185

4.07

163

3.52

141

<3

недостатньо

4.6

184

4.04

162

3.5

140

4.57

183

4.02

161

3.47

139

4.52

181

3.99

160

3.45

138

4.5

180

3.97

159

3.42

137

4.47

179

3.94

158

3.4

136

Оцінювання самостійної роботи студента. Оцінювання самостійної роботи студентів, що передбачена в тематиці самостійної роботи, здійснюється шляхом поточного контролю під час практичних занять впродовж циклу, а її засвоєння контролюється при підсумковому контролі.

Підсумковий контроль (залік) Проводиться з метою оцінювання результатів навчання на певному освітньо-кваліфікаційному рівні та на окремих його завершених етапах за національною шкалою та шкалою ECTS. Підсумковий контроль включає семестровий контроль та атестацію студента та визначається робочою програмою в терміни, встановлені робочим навчальним планом, індивідуальним навчальним планом студента.

Підсумковий контроль з дисципліни "Дитяча терапевтична стоматологія" на 5-му році навчання здійснюється у формі семестрового заліку в кінці ІХ та Х семестру, який базується на результатах поточної навчальної діяльності та виражається за двобальною системою "зараховано" або "не зараховано". Для зарахування студент має отримати за поточну навчальну діяльність не менше 60% від максимальної суми балів з дисципліни (120 балів).

Бали з дисципліни конвертуються незалежно як в шкалу ECTS, так і в 4-бальну шкалу. Бали шкали ECTS у 4-бальну шкалу не конвертуються і навпаки.

Бали з дисципліни для студентів, які успішно виконали програми, конвертуються у традиційну 4-бальну шкалу за абсолютними критеріями, які наведено у таблиці:

Бали з дисципліни

Оцінка за 4-ри бальною шкалою

Від 170 до 200 балів 

5

Від 140 до 169 балів 

4

Від 139 балів до мінімальної кількості балів, яку повинен набрати студент

3

Нижче мінімальної кількості балів, яку повинен набрати студент

2

Оцінка ECTS у традиційну шкалу не конвертується, оскільки шкала ECTS та чотирибальна шкала незалежні. Об’єктивність оцінювання навчальної діяльності студентів перевіряється статистичними методами (коефіцієнт кореляції між оцінкою ECTS та оцінкою за національною шкалою).

 

 

Завуч кафедри                                                                                                                                                 ас. Мусій-Семенців Х.Г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика та засоби стандартизованого оцінювання поточної та кінцевої

навчальної діяльності з дисципліни "Ортодонтія" (модуль №3)

для студентів V курсу спеціальності "Стоматологія"

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно з конкретними цілями кожної теми. Оцінка визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності (у балах) та оцінки підсумкового контролю (у балах), що виставляється при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок відповідно до переліків, визначених програмою дисципліни. Оцінювання поточної навчальної діяльності. Здійснюється на кожному практичному занятті відповідно до конкретних цілей кожної теми. При оцінюванні засвоєння кожної теми модуля студенту виставляються оцінки за чотирибальною (традиційною) шкалою. При цьому враховуються усі види робіт, передбачені навчальною програмою. Студент повинен отримати оцінку з кожної теми. Форми оцінювання поточної діяльності мають бути стандартизовані і включати контроль теоретичної та практичної підготовки. Виставлені за традиційною шкалою оцінки конвертуються в бали.

На кожному практичному занятті студент відповідає на тести за темою практичних занять, стандартизовані питання, знання яких необхідно для розуміння поточної теми, питання лекційного курсу і самостійної роботи, які стосуються поточного заняття; демонструє знання і вміння практичних навичок відповідно до теми практичного заняття.

Критерії оцінювання поточної навчальної діяльності студентів:

Відмінно ("5") – студент правильно відповів на 90-100% тестів, бездоганно засвоїв теоретичний матеріал, демонструє глибокі і всебічні знання відповідної теми або навчальної дисципліни, основні положення наукових першоджерел та рекомендованої літератури, логічно мислить і будує відповідь, вільно використовує набуті теоретичні знання при аналізі практичного матеріалу, висловлює своє ставлення до тих чи інших проблем, демонструє високий рівень засвоєння практичних навичок.

Добре ("4") – студент правильно відповів на 70-89% тестів, добре засвоїв теоретичний матеріал, володіє основними аспектами з першоджерел та рекомендованої літератури, аргументовано викладає його; має практичні навички, висловлює свої міркування з приводу тих чи інших проблем, але припускається певних неточностей і похибок у логіці викладу теоретичного змісту або при аналізі практичного.

Задовільно ("3") – студент правильно відповідає на 50-69% тестів. В основному опанував теоретичними знаннями навчальної теми або дисципліни, орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, але непереконливо відповідає, додаткові питання викликають у студента невпевненість або відсутність стабільних знань; відповідаючи на запитання практичного характеру, виявляє неточності у знаннях, не вміє оцінювати факти та явища, пов'язувати їх із майбутньою діяльністю.

Незадовільно ("2") – студент відповідає менше, ніж на 50% тестів, не опанував навчальний матеріал теми (дисципліни), не має наукових фактів, визначень, майже не орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, відсутні наукове мислення, практичні навички не сформовані. Виставлені за традиційною шкалою оцінки конвертуються в бали.

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну діяльність при вивченні дисципліни, дорівнює 200 балів.

Мінімальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну діяльність для зарахування дисципліни, становить 120 балів.

                Розрахунок кількості балів проводиться на підставі отриманих студентом оцінок за традиційною шкалою під час вивчення дисципліни впродовж семестру шляхом обчислення середнього арифметичного (СА), округленого до двох знаків після коми. Отримана величина конвертується у бали за багатобальною шкалою таким чином:

СА×200

Х= ---------------------

      5

Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну шкалу

для дисциплін, що завершуються заліком (диференційованим заліком)

4-бальна шкала

200-бальна шкала

 

4-бальна шкала

200-бальна шкала

 

4-бальна шкала

200-бальна шкала

 

4-бальна шкала

200-бальна шкала

5

200

4.45

178

3.92

157

3.37

135

4.97

199

4.42

177

3.89

156

3.35

134

4.95

198

4.4

176

3.87

155

3.32

133

4.92

197

4.37

175

3.84

154

3.3

132

4.9

196

4.35

174

3.82

153

3.27

131

4.87

195

4.32

173

3.79

152

3.25

130

4.85

194

4.3

172

3.77

151

3.22

129

4.82

193

4.27

171

3.74

150

3.2

128

4.8

192

4.24

170

3.72

149

3.17

127

4.77

191

4.22

169

3.7

148

3.15

126

4.75

190

4.19

168

3.67

147

3.12

125

4.72

189

4.17

167

3.65

146

3.1

124

4.7

188

4.14

166

3.62

145

3.07

123

4.67

187

4.12

165

3.57

143

3.02

121

4.65

186

4.09

164

3.55

142

3

120

4.62

185

4.07

163

3.52

141

<3

недостатньо

4.6

184

4.04

162

3.5

140

4.57

183

4.02

161

3.47

139

4.52

181

3.99

160

3.45

138

4.5

180

3.97

159

3.42

137

4.47

179

3.94

158

3.4

136

 

Оцінювання самостійної роботи студента.

Оцінювання самостійної роботи студентів, що передбачена в тематиці самостійної роботи, здійснюється шляхом поточного контролю під час практичних занять впродовж циклу, а її засвоєння контролюється при підсумковому контролі.

Підсумковий контроль (залік). Проводиться з метою оцінювання результатів навчання на певному освітньо-кваліфікаційному рівні та на окремих його завершених етапах за національною шкалою та шкалою ECTS. Підсумковий контроль включає семестровий контроль та атестацію студента та визначається робочою програмою в терміни, встановлені робочим навчальним планом, індивідуальним навчальним планом студента.

Підсумковий контроль з дисципліни "Ортодонтія" на 5-му році навчання здійснюється у формі семестрового заліку в кінці ІХ чи Х семестру, який базується на результатах поточної навчальної діяльності та виражається за двобальною системою "зараховано" або "не зараховано". Для зарахування студент має отримати за поточну навчальну діяльність не менше 60% від максимальної суми балів з дисципліни (120 балів).

Бали з дисципліни конвертуються незалежно як в шкалу ECTS, так і в 4-бальну шкалу. Бали шкали ECTS у 4-бальну шкалу не конвертуються і навпаки.

Бали з дисципліни для студентів, які успішно виконали програми, конвертуються у традиційну 4-бальну шкалу за абсолютними критеріями, які наведено у таблиці:

Бали з дисципліни

Оцінка за 4-ри бальною шкалою

Від 170 до 200 балів 

5

Від 140 до 169 балів 

4

Від 139 балів до мінімальної кількості балів, яку повинен набрати студент

3

Нижче мінімальної кількості балів, яку повинен набрати студент

2

Оцінка ECTS у традиційну шкалу не конвертується, оскільки шкала ECTS та чотирибальна шкала незалежні.

Об’єктивність оцінювання навчальної діяльності студентів перевіряється статистичними методами (коефіцієнт кореляції між оцінкою ECTS та оцінкою за національною шкалою).

 

 

Завуч кафедри,                                                                                                                                               ас. Мусій-Семенців Х.Г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика та засоби стандартизованого оцінювання поточної та кінцевої навчальної діяльності з дисципліни "Дитяча хірургічна стоматологія" (модуль№2)

для студентів V курсу спеціальності "Стоматологія"

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно з конкретними цілями кожної теми. Оцінка за модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності (у балах) та оцінки підсумкового контролю (у балах), що виставляється при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок відповідно до переліків, визначених програмою дисципліни. Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні всіх тем модулю (залікового кредиту) -  200, в тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 балів (60%), за результатами підсумкового контролю – 80 балів (40%).

Оцінювання поточної навчальної діяльності. Здійснюється на кожному практичному занятті відповідно до конкретних цілей кожної теми. При оцінюванні засвоєння кожної теми модуля студенту виставляються оцінки за чотирибальною (традиційною) шкалою. При цьому враховуються усі види робіт, передбачені навчальною програмою. Студент повинен отримати оцінку з кожної теми. Форми оцінювання поточної діяльності мають бути стандартизовані і включати контроль теоретичної та практичної підготовки. Виставлені за традиційною шкалою оцінки конвертуються в бали. На кожному практичному занятті студент відповідає на тести за темою практичних занять, стандартизовані питання, знання яких необхідно для розуміння поточної теми, питання лекційного курсу і самостійної роботи, які стосуються поточного заняття; демонструє знання і вміння практичних навичок відповідно до теми практичного заняття.

Критерії оцінювання поточної навчальної діяльності студентів:

Відмінно ("5") – студент правильно відповів на 90-100% тестів, бездоганно засвоїв теоретичний матеріал, демонструє глибокі і всебічні знання відповідної теми або навчальної дисципліни, основні положення наукових першоджерел та рекомендованої літератури, логічно мислить і будує відповідь, вільно використовує набуті теоретичні знання при аналізі практичного матеріалу, висловлює своє ставлення до тих чи інших проблем, демонструє високий рівень засвоєння практичних навичок.

Добре ("4") – студент правильно відповів на 70-89% тестів, добре засвоїв теоретичний матеріал, володіє основними аспектами з першоджерел та рекомендованої літератури, аргументовано викладає його; має практичні навички, висловлює свої міркування з приводу тих чи інших проблем, але припускається певних неточностей і похибок у логіці викладу теоретичного змісту або при аналізі практичного.

Задовільно ("3") – студент правильно відповідає на 50-69% тестів. В основному опанував теоретичними знаннями навчальної теми або дисципліни, орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, але непереконливо відповідає, додаткові питання викликають у студента невпевненість або відсутність стабільних знань; відповідаючи на запитання практичного характеру, виявляє неточності у знаннях, не вміє оцінювати факти та явища, пов'язувати їх із майбутньою діяльністю.

Незадовільно ("2") – студент відповідає менше, ніж на 50% тестів, не опанував навчальний матеріал теми (дисципліни), не має наукових фактів, визначень, майже не орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, відсутні наукове мислення, практичні навички не сформовані.

Виставлені за традиційною шкалою оцінки конвертуються в бали.

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну діяльність при вивченні дисципліни, дорівнює 200 балів.

Мінімальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну діяльність для зарахування дисципліни, становить 120 балів.

                Розрахунок кількості балів проводиться на підставі отриманих студентом оцінок за традиційною шкалою під час вивчення дисципліни впродовж семестру шляхом обчислення середнього арифметичного (СА), округленого до двох знаків після коми. Отримана величина конвертується у бали за багатобальною шкалою таким чином:

 

СА×200

Х= ---------------------

      5

Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну шкалу

для дисциплін, що завершуються заліком (диференційованим заліком)

4-бальна шкала

200-бальна шкала

 

4-бальна шкала

200-бальна шкала

 

4-бальна шкала

200-бальна шкала

 

4-бальна шкала

200-бальна шкала

5

200

4.45

178

3.92

157

3.37

135

4.97

199

4.42

177

3.89

156

3.35

134

4.95

198

4.4

176

3.87

155

3.32

133

4.92

197

4.37

175

3.84

154

3.3

132

4.9

196

4.35

174

3.82

153

3.27

131

4.87

195

4.32

173

3.79

152

3.25

130

4.85

194

4.3

172

3.77

151

3.22

129

4.82

193

4.27

171

3.74

150

3.2

128

4.8

192

4.24

170

3.72

149

3.17

127

4.77

191

4.22

169

3.7

148

3.15

126

4.75

190

4.19

168

3.67

147

3.12

125

4.72

189

4.17

167

3.65

146

3.1

124

4.7

188

4.14

166

3.62

145

3.07

123

4.67

187

4.12

165

3.57

143

3.02

121

4.65

186

4.09

164

3.55

142

3

120

4.62

185

4.07

163

3.52

141

<3

недостатньо

4.6

184

4.04

162

3.5

140

4.57

183

4.02

161

3.47

139

4.52

181

3.99

160

3.45

138

4.5

180

3.97

159

3.42

137

4.47

179

3.94

158

3.4

136

 

Оцінювання самостійної роботи студента.

Оцінювання самостійної роботи студентів, що передбачена в тематиці самостійної роботи, здійснюється шляхом поточного контролю під час практичних занять впродовж циклу, а її засвоєння контролюється при підсумковому контролі.

Підсумковий контроль (залік). Проводиться з метою оцінювання результатів навчання на певному освітньо-кваліфікаційному рівні та на окремих його завершених етапах за національною шкалою та шкалою ECTS. Підсумковий контроль включає семестровий контроль та атестацію студента та визначається робочою програмою в терміни, встановлені робочим навчальним планом, індивідуальним навчальним планом студента.

Підсумковий контроль з дисципліни "Дитяча терапевтична стоматологія" на 5-му році навчання здійснюється у формі семестрового заліку в кінці ІХ та Х семестру, який базується на результатах поточної навчальної діяльності та виражається за двобальною системою "зараховано" або "не зараховано". Для зарахування студент має отримати за поточну навчальну діяльність не менше 60% від максимальної суми балів з дисципліни (120 балів).

Бали з дисципліни конвертуються незалежно як в шкалу ECTS, так і в 4-бальну шкалу. Бали шкали ECTS у 4-бальну шкалу не конвертуються і навпаки.

Бали з дисципліни для студентів, які успішно виконали програми, конвертуються у традиційну 4-бальну шкалу за абсолютними критеріями.

 

 

 

Завуч кафедри                                                                                                                                                ас. Мусій-Семенців Х.Г.