Методика та засоби стандартизованого оцінювання поточної та кінцевої навчальної діяльності

з дисципліни "Дитяча хірургічна стоматологія"

для студентів ІV курсу спеціальності "Стоматологія"

Методика та засоби стандартизованого оцінювання поточної навчальної діяльності


Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно з конкретними цілями кожної теми.

На кожному практичному занятті студент відповідає на тести за темою практичних занять, стандартизовані питання, знання яких необхідно для розуміння поточної теми, питання лекційного курсу і самостійної роботи, які стосуються поточного заняття; демонструє знання і вміння практичних навичок відповідно до теми практичного заняття.

Критерії оцінювання поточної навчальної діяльності студентів.

На кожному практичному занятті викладач оцінює знання кожного студента за чотирибальною шкалою.

Відмінно ("5") – студент правильно відповів на 90-100% тестів. Правильно, чітко, логічно та повно відповів на стандартизовані питання поточної теми, включно з питаннями лекційного курсу та самостійної роботи. Демонструє виконання практичних навичок.

Добре ("4") – студент правильно відповів на 70-89% тестів. Правильно та по суті відповідає на стандартизовані питання поточної теми, лекційного курсу та самостійної роботи. Демонструє виконання практичних навичок.

Задовільно ("3") – студент правильно відповідає на 50-69% тестів. Неповно відповідає на стандартизовані питання поточної теми, лекційного курсу та самостійної роботи. Не може самостійно побудувати чітку, логічну відповідь. Під час відповіді та демонстрації практичних навичок студент робить помилки.

Незадовільно ("2") – студент відповідає менше, ніж на 50% тестів. Не знає матеріалу поточної теми, не може побудувати логічну відповідь, не відповідає на додаткові питання, не розуміє поточного матеріалу. Під час відповіді та демонстрації практичних навичок робить значні, грубі помилки.

На кожному практичному занятті знання студента оцінюється за чотирибальною системою ("5", "4", "3", "2") згідно з критеріями оцінювання поточної діяльності студента. Отримані оцінки конвертуються у відповідні бали.

В програмі застосована така система конвертації традиційної системи оцінки у бали:

Номер модуля,

кількість навчальних

годин/кількість

ECST

Кількість змістових модулів, їх

номери

Кількість практичних

занять

Конвертація у бали традиційних оцінок

Традиційні оцінки

Бали за виконання індивідуального завдання, як виду СРС

5

4

3

2

Модуль 1

105/3,5

3

19

6

5

4

1,25

Не більше 10-12 балів

Модуль 2

90/3

3

16

7

5

4

1,5

Не більше 10-12 балів

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну діяльність при вивченні модуля, дорівнює 120 балів. Вона вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці "5", на кількість практичних занять у модулі з додаванням балів за індивідуальну роботу.

Мінімальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну діяльність для допуску до його складання, вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці "3", на кількість практичних занять у модулі.

Оцінювання самостійної роботи студента.

Матеріал для самостійної роботи студентів, який передбачений в темі практичного заняття одночасно з аудиторною роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному аудиторному занятті. Теми, які виносяться на самостійне опрацювання і не входять до тем аудиторних навчальних занять, контролюються під час підсумкового модульного контролю.

Оцінювання індивідуальної роботи студента.

Кількість балів за індивідуальну роботу студента визначається у межах кожного модуля. Бали за індивідуальну роботу додаються до уми балів за поточну навчальну діяльність студента.

Бали за індивідуальну роботу можуть отримати студенти, які навчаються на добре та відмінно, виконали та доповіли результати індивідуальної роботи з рекомендованих тем або зайняли призові місця за учать в олімпіаді з дисципліни.

Кількість балів, що нараховуються студенту за індивідуальну самостійну роботу

Модуль 1

1 бал


Підсумковий модульний контроль.

Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенню вивчення усіх тем модуля на останньому практичному занятті.

До підсумкового модульного контролю допускаються студенти, які виконали всі види робіт, передбачені навчальною програмою, відпрацювали усі навчальні заняття та при вивченні модуля набрали кількість балів, не меншу за мінімальну.

Методика та засоби стандартизованого оцінювання

при складанні модульного контролю

Регламент проведення підсумкового модульного контролю

Підсумковий модульний контроль складається з таких етапів:

І етап – письмова відповідь на тестові завдання.

Студент відповідає на пакет тестів. Кожен пакет містить 30 тестів з тем кожного змістового модуля, які входять до підсумкового модульного контролю.

ІІ етап – письмова відповідь на три стандартизованих питання.

Студент отримує блок питань, на які повинен відповісти письмово.

ІІІ етап – перевірка практичних навичок.

Таблиця оцінювання підсумкового модульного контролю


Контроль практичних навичок

(в балах)

Тестовий контроль

(в балах)

Письмовий контроль

(в балах)

ПМК

(в балах)


«2»

5

0

(0-15 правильних відповідей)

20

менше

50


«3»

18

20

(16-18

правильних відповідей)

12

50


«4»

25

25

(19-20

правильних відповідей)

15

65


«5»

30

30

(21-30 правильних відповідей)

20

80

Максимальна кількість балів підсумкового модульного контролю дорівнює 80.

Модуль зараховано – студент набрав 50 і більше балів.

Модуль не зараховано – студент набрав менше 50 балів.

Кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні модуля, вираховується як сума балів за поточну навчальну діяльність і балів за підсумковий модульний контроль, а також додаються бали за індивідуальну роботу.